Thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng với những công việc được đưa ra trong chính sách này.

 • Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng trong thời gian mà pháp luật cho phép và chỉ phục vụ cho giao dịch giữa khách hàng và www.healthmart.com.vn
 • Thông tin của khách hàng tuyệt đối sẽ không được mua bán hay chuyển giao cho bên thứ 3.

Thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập và do khách hàng đồng ý bao gồm:

 • Tên khách hàng
 • Số điện thoại liên hệ
 • Email (nếu có)
 • Địa chỉ giao nhận

Các thông tin trên được chúng tôi sử dụng vào các mục đích:

 • Liên lạc với khách hàng đê xác minh đơn đặt hàng
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Xử lý đơn hàng của khách hàng trên Healthmart.com.vn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng (Địa chỉ nhận hàng và số điện thoại liện hệ) với công ty chuyển phát nhanh để giao hàng cho quý khách.
Bảo mật thông tin cá nhân:

 • Healthmart.com.vn đảm bảo thông tin khách hàng sẽ được bảo mật. Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng đúng mục đích.
 • Sau khi đã hoàn thành giao dịch thông tin khách hàng sẽ được chúng tôi xóa khỏi hệ thống chỉ lưu lại các thông tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng dịch vụ về sau.

Chính sách bảo mật:

 • Healthmart.com.vn có thể thay đổi chính sách Bảo mật và mọi thay đổi sẽ được công khai minh bạch trên website Healthmart.com.vn
 • Tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật chúng tôi đều tuân thủ theo quy định của Pháp Luật Nhà Nước hiện hành.